ข้อมูลทั่วไป

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่  80  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา)                   ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์  44000   โทรศัพท์  0 – 4374 – 2624, 0 – 4372 – 2118 – 9, 0 – 4371 – 3080 – 9 ต่อ 310 โทรสาร   0 – 4372 – 2117

พ.ศ. 2556 กองกลางมีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และสภามหาวิทยาลัยที่กำหนด ดังนี

1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

- งานประชุมและพิธีการ

- งานธุรการและสารบรรณของมหาวิทยาลัย

- งานรับ – ส่งไปรษณียภัณฑ์

- งานประกันคุณภาพ

2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

- งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและนิทรรศการ

- งานสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และวารสาร

- งานสื่อเว็บไซต์

- งานบริหารงานทั่วไป

- งานสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี

- งานสื่อมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์

3. กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ

- งานอาคารสถานที่ ซ่อมบำรุงและบริการ

- งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

- งานไฟฟ้าและโทรศัพท์

- งานประปาและสุขาภิบาล

- งานยานพาหนะ

- งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>